FIV

HemOm Friskvården i Värmland › Friskvården i Värmland – från start till nu

Friskvården i Värmland – från start till nu

n tidig broschyr från 70-talet

Broschyr från 70-talet

Från början en motionsstiftelse

Flera personer har varit delaktiga i att Friskvården i Värmland en gång startade. Bland annat Per Nyquist och Fritz Helmer, som var ledamöter i Skutbergskommittén när Motionsstiftelsen i Värmland startade 1968.

Den första konditionspolikliniken öppnade på Skutberget utanför Karlstad – där kunde man utföra konditionstester och enklare hälsoundersökningar. På konditionspolikliniken under 70-talet jobbade bland annat läkaren Kjeld Friis-Baastad och sjuksköterskan Kajsa Bruzelius. 1972 startade även en konditionspoliklinik på Kilenegården, Hammarö kommuns friluftsgård.

Fler blev intresserade av att få en sådan anläggning och samarbete startade med fler kommuner. Samtidigt startade rygg- och hjärtmotionsgrupper.

De första måldokumenten för friskvårdsarbetet i länet utarbetades av Skid- och friluftsfrämjandet och Karlstads kommun 1971. Dokumentet innehöll argument för varför man skulle satsa på friskvård i Värmland. De främsta skälen var samhällsekonomiska och visade på besparingar som kunde göras genom förväntade effekter av friskvårdsarbetet. Men också vilka vinster som kunde göras individuellt genom en förbättrad hälsa och förbättrade sociala relationer.

1976 antog Landstingsmötet en Hälsoplan för Värmland. I hälsoplanen fanns också en friskvårdsplan. Landstinget gav i uppdrag åt Värmlands Idrottsförbund och Regionala Motionsrådet att ansvara för områdena kost och motion och detta arbete påbörjades 1977. Per Nyquist anställdes som projektledare och man kan säga att det var starten på det som nu är Friskvården i Värmland.

Konditionspolikliniker blir friskvårdscentraler

1978 gjordes konditionspoliklinikerna om till friskvårdscentraler. Många uppfattade att konditionspoliklinikerna bara var till för idrottsaktiva. Den förändrade inriktningen och namnbytet gjorde att fler besökare kom för information och råd i hälsofrågor.

Regionala Motionsrådet ombildades 1980 och kort därefter antogs också ett nytt handlingsprogram som hade som målsättning att utveckla ett utökat hälsomedvetande både för den enskilde och för hela grupper. Idrottsrörelsens insatser skulle stimulera människor till ett sätt att leva som främjade hälsan och välbefinnandet genom att motionera och att äta rätt.

Namnbyte till Friskvården i Värmland

1982 beslutades att det skulle bildas samrådsgrupper som skulle vara rådgivande organ till kommunala nämnder, kommunens föreningsliv samt åt landstinget för att kunna genomföra lokala friskvårdsinsatser. Friskvårdsinsatserna samordnades vid friskvårdscentralerna och verksamheten skulle främst inriktas på ryggmotionsgrupper och hjärtinfarktrehabilitering med tillgång till läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och motionsledare. Även överviktsgrupper skulle erbjudas och här skulle även dietistkompetens finnas. På friskvårdscentralen skulle även hälsoundersökningar, konditionstester, rådgivning, viktkontroller och idrottsskadebehandling genomföras.

1983 bytte Regionala Motionsrådet namn till Regionala Friskvårdsrådet med samma uppdrag som tidigare och 1996 ombildades Regionala Friskvårdsrådet till Friskvården i Värmland. Fyra år senare blev organisationen helt fristående med egna stadgar.

Först ut med stavmotion

I början av 70-talet var Friskvården i Värmland först med att introducera stavmotion. Det var läkaren Ola Wessmark, Friskvården i Värmlands dåvarande förtroendeläkare, som låg bakom konceptet ”stavträning”, som det då kallades.

Utökad kompetens

2001 utvecklades kompetensen inom Friskvården i Värmland genom att anställa en dietist och en sjukgymnast. Under året inrättades också en grupp bestående av dietist, sjukgymnast, förtroendeläkare och friskvårdschef som fick en central roll för att höja kompetensen inom verksamheten och garantera att verksamheten vilade på en vetenskaplig grund. 2009 utökades kompetensen med en psykolog.

2001 gjordes också för första gången en formell överenskommelse med dåvarande Landstinget i Värmland om hur Friskvården i Värmlands verksamhet skulle se ut under året och vilka målgrupper man skulle vända sig till.

FaR-arbetet startar upp

En viktigt del i Friskvården i Värmlands historia var när Friskvården i Värmland blev mottagare av fysisk aktivitet på recept (FaR) 2005, vilket innebär att hälso- och sjukvården kan ordinera fysisk aktivitet som komplement eller som alternativ till läkemedel. Landstinget i Värmland ingick en överenskommelse med Friskvården i Värmland som åtog sig att vara mottagare av FaR som innebar att personen som får ett FaR blir kallad till närmsta friskvårdscentral. Här kan du läsa mer om FaR!

Motiverande samtal

Sedan hösten 2007 har Region Värmland erbjudit utbildning i motiverande samtal för sin personal. Utbildningen hålls för blandade yrkesgrupper där teori blandas med praktik. Alla anställda inom Friskvården i Värmland som jobbar med hälsosamtal har sedan 2009 deltagit och deltar regelbundet i de utbildningsinsatser som erbjuds av Region Värmland.

Kompetensen i samtalsmetoden upprätthålls med regelbunden träning som våra metodstödjare ansvarar för. Denna träning sker regelbundet och flera gånger per år.

Samverkansavtal med kommunerna

Sedan 2010 har Friskvården i Värmland tecknat samverkansavtal med länets kommuner för att tydliggöra uppdragen och åtagandena för båda parter. Av avtalen framgår att hälsokonsulenten ska vara en samverkanspart i kommunernas folkhälsoarbete, kunna erbjuda föreläsningar, motionsgrupper och att erbjuda enskilda hälsosamtal med konditionstest till personer som fått FaR.

Samverkansavtal med Region Värmland

2020 tecknades den nuvarande överenskommelse mellan Region Värmland och Friskvården i Värmland:

“Friskvården i Värmland arbetar på uppdrag av och i samverkan med Region Värmland och länets kommuner. Friskvården i Värmlands arbete ska främja värmlänningarnas hälsa genom att stödja motivationen till ökad fysisk aktivitet och goda matvanor. Friskvården i Värmland vänder sig främst till de personer som behöver extra stöd för att förbättra sina levnadsvanor. Hälso- och sjukvården ordinerar även individer Fysisk aktivitet (FaR) som Friskvården i Värmland är mottagare av. De insatser som utförs inom Friskvården i Värmland ska stödja det aktuella folkhälsoarbetet som sker i Värmland.”